Sản phẩm

Share
Cửa hàng một điểm đến cho thiết bị ở khâu chấp hành

OnRobot mở ra nhiều cơ hội mới để bạn có thể tự động hóa những công việc mà bao nghĩ không bao giờ có thể. Hệ cảm biến và gắp tiên tiến nhất của chúng tôi dành cho tự động hóa công nghiệp cho phép bạn có thể dễ dàng thiết kế những ứng dụng dễ cộng tác nhằm giúp nhân viên có thể cùng làm việc với rô-bốt cộng tác trong các công việc như lắp ráp, hoàn thiện bề mặt, nhấc và đặt, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm máy móc.